Գործնական Հաղորդակցություն և Թարգմանություն

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ-ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ-19.06.2018

Реклама
Рубрика: Դիպլոմային | Оставить комментарий

Հեռուստատեսությունը դեռահասի ընկերն է, թե՞ թշնամին

Is television a friend or a foe for a teenager?

 

Телевидение — это друг или враг для подростка?

 

Հեռուստատեսությունը դեռահասի ընկերն է, թե՞ թշնամին
Nowadays television is one of the most common ways of entertainment – cheap, convenient and easy to get.

The variety of TV channels and programmes is almost unlimited: it seems that everybody can find something to enjoy. But since its discovery back in the 1920s, television has always been one of the most arguable things. Is TV a friend or a foe for us?

 

Сегодня телевидение является одним из наиболее распространенных способов развлечения — дешевым, удобным и легко доступным. Разнообразие телеканалов и программ практически безгранично: кажется, что каждого найдется что-нибудь интересное. Но с самого своего изобретения в 1920-х годах телевидение всегда было одной из самых обсуждаемых тем. Телевидение — это друг или враг для нас?

 

Այսօր հեռուստատեսությունը զվարճանքի ամենատարածած ձևերից է`էժան, հարմար և հեշտ ձեռքբերովի: Հեռուստատեսության ալիքների ու ծրագրերի բազմազանությունը գրեթե անսահմանափակ է. թվում է, թե բոլորն իրենց հետաքրքրող որևէ բան կգտնենայնտեղ: Բայց իր հայտնագործումից՝ 1920-ականներից ի վեր հեռուստատեսությունն ամենաքննարկվող թեմաներից մեկն է եղել: Արդյո՞ք հեռուստատեսությունը մեր ընկե՞րն է, թե՞ թշնամին
Watching TV is one of the most popular pastimes for a modern teenager. Everything you need to do is just set yourself comfortably in a coach and turn on your telly. Millions of families spend their evenings in front of the blue screen. People watch TV shows or films, discuss the latest news and enjoy the time spent together with their nearest and dearest. The importance of a close-knit family for a teenager cannot be overemphasized and TV is one of the ways to bring a family together.

 

Просмотр телепередач — одно из наиболее популярных способов проведения свободного времени среди современных подростков. Все что для этого нужно — это просто устроиться поудобнее на диване и включить телик. Миллионы семей проводят вечера перед голубым экраном. Люди смотрят телешоу или фильмы, обсуждают последние новости и наслаждаются временем, проведенным в окружении родных и близких. Важность сплоченной семьи для подростка переоценить сложно, а телевидение — это один из способов собрать семью вместе.

 

Հեռուսատացույց դիտելը ժամանակակից դեռահասների համար ժամանցի ամենահայտնի ձևերից է: Այն ամենը, ինչ պիտի անեք, բազկաթոռին հարմարավետ տեղավորվելն ու հեռուստացույցը միացնելն է: Միլլիոնավոր ընտանիքներ իրենց երեկոներն անցկացնում են կապույտ էկրանի առջև: Մարդիկ դիտում են հաղորդումներ կամ ֆիլմեր, քննարկում վերջին նորությունները և վայելում իրենց մտերիմների ու սիրելիների հետ անցկացրած ժամանակը: Դժվար է գերագնահատել համախմբված ընտանիքի նշանակությունը դեռահասի համար,  իսկ հեռուստատեսությունն ընտանիքին միասին հավաքելու ձևերից մեկն է:
It should be mentioned that not all people have the same interests. Somebody likes watching football but the others prefer soap operas or comedies. It is quite common nowadays to have several TV-sets at home and each member of the family can enjoy his favorite show and spend some time just with himself.

 

Нужно вспомнить, что не у всех людей интересы одинаковые. Кто-то любит смотреть футбол, а кому-то милее сериалы. Довольно распространенная практика сегодня — иметь в доме несколько телевизоров, чтобы каждый член семьи мог насладиться любимым телешоу провести время с самим собой.

 

Բոլորը չէ, որ նույն հետաքրքրություններն ունեն: Ոմանք սիրում են ֆուտբոլ դիտել, իսկ մյուսները նախընտրում են սերիալներ կամ կատակեգություններ: Այսօր շատ սովորական է տանը մի քանի հեռուստացույց ունենալը, որպեսզի ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ կարողանա վայելել իր սիրելի հաղորդումը և ինքն իր հետ մենակ մնալու մի փոքր ժամանակ ունենա:
The list of shows available on TV these days is almost endless. Some of them are really useful for a teenager. There are several TV channels that show educational programmes and documentaries. Sports programmes, music programmes and the news help us to keep abreast.

 

Список телепрограмм, идущих по телеканалам сегодня, практически безграничен. Некоторые из них действительно полезны для подростка. Есть несколько телеканалов, которые показывают образовательные программы и документальные фильмы. Спортивные программы, музыкальные и новостные программы помогают нам идти в ногу со временем.

 

Հեռուստատեսությամբ հեռարձակվող ծրագրերն այսօր գրեթե անսահմանափակ են: Դրանցից մի քանիսն իսկապես օգտակար են դեռահասների համար: Կան հեռուստաալիքներ, որոնք կրթական ծրագրեր և վավերագրական ֆիլմեր են ցուցադրում: Մարզական և երաժշտական հաղորդումները, նորությունները օգնում են մեզ ժամանակից հետ չմնալ:
Despite having some advantages, television brings lots of threats into the life of the modern teenager. And one of the most dangerous is the fact that TV life becomes a kind of a substitute for the real life. Watching a football match on TV is quite interesting but much more useful is playing a game with your friends.

 

Помимо некоторых преимуществ, телевидение привносит в жизнь современного подростка и немало угроз. И одна из самых опасных угроз состоит в том, что телевизионная жизнь становится своего рода заменой жизни настоящей. Просмотр футбольного матча по телевизору — дело довольно интересное, но гораздо более полезно сыграть в футбол с друзьями.

 

Չնայած որոշ առավելություններին, հեռուսատատեսությունը շատ վտանգներ է բերում դեռահասների կյանք։ Եվ ամենասարսափելի վտանգներից մեկն այն է, որ այն ինչ-որ առումով փոխարինում է իրական կյանքին: Հեռուստացույցով ֆուտբոլային մրցախաղ դիտելը բավականին հետաքրքիր է, բայց ավելի օգտակար է ընկերների հետ ֆուտբոլ խաղալը:
The life, which is shown on TV, is often full of violence and evils. Except for some really good programmes there are a lot of cruel and even vulgar scenes, useless serials and endless talk shows on the screen. Quite often TV steals a great number of time that should better be spent for socializing or having the necessary rest.

 

Жизнь, показываемая по телевизору, часто полна насилия и пороков. За исключением нескольких действительно полезных программ, экран заполнен жестокими и даже пошлыми сценами, бесполезными сериалами и бесконечными ток-шоу. Довольно часто, телевидение ворует значительное количество времени, которое лучше было бы потратить на живое общение или необходимый отдых.

 

Կյանքը, որը հեռուստացույցով են ցուցադրում, հաճախ լի է լինում բռնությամբ և չարիքներով: Բացառությամբ որոշ իսկապես լավ հաղորդումների, էկրանը լեցուն է լինում դաժան ու նույնիսկ գռեհիկ տեսարաններով, անօգուտ սերիալներով և անմիտ ու երկար զրույցներով «թոք-շոու»-ներով: Շատ հաճախ հեռուսատատեսությունը խլում է մեծ մասն այն ժամանակի, որը կարող էր օգտագործվել կենդանի շփման կամ անհրաժեշտ հանգստի վա:
Well, is TV a friend or a foe for a teenager? In my opinion, TV opens a door to the whole world in your own sitting-room and it is up to you to decide what you want to let in into your life.

 

Так является ли телевидение другом или врагом для подростка? По-моему, телевидение открывает окно в мир прямо в нашей гостиной, и только от нас зависит, что именно мы хотим впустить в нашу жизнь.

 

Այսպիսով, հեռուստատեսությունը դեռահասի ընկե՞րն է, թե՞ թշնամին:
Հեռուստատեսությունը դուռ է բացում ձեր հյուրասենյակից դեպի ամբողջ աշխարհը, և դո´ւք պիտի որոշեք, թե ինչը թույլ տաք, որ մուտք գործի ձեր կյանք:

 

Рубрика: Դիպլոմային | Оставить комментарий

Սոցիալական ցանցերը մեր կյանքում

Networking Sites
in Our Life
Социальные сети в нашей жизни Սոցիալական ցանցերը
մեր կյանքում
In recent years social media has become deeply integrated in our everyday lives. В последние годы социальные медиа прочно вошли в нашу жизнь. Վերջին տարիներին սոցիալական մեդիան հիմնովին ինտեգրվել է մեր առօրյա կյանք:
The concept of social media itself includes several categories: blogs, live journals, forums, chats, dating sites and, of course, social networking sites or SNS.

 

Само по себе понятие «социальные медиа» включает в себя несколько категорий: блоги, ЖЖ, форумы, чаты, сайты знакомств и, конечно, социальные сети.

 

«Սոցիալական մեդիա» գաղափարն ինքնին մի քանի հասկացություն է ներառում. բլոգներ, էլեկտրոնային ամսագրեր, ֆորումներ, զրուցարաններ (չատ), ծանոթությունների կայքեր և, իհարկե, սոցիալական ցանցեր:
Essentially, they all are platforms for people’s remote communication, i.e. exchange of different types of information: text messages, music, photo and video content. По сути, все они являются платформами для удаленного общения людей, т.е. для обмена различного вида информацией: текстовыми сообщениями, музыкой, фото и видео контентом. Ըստ էության դրանք բոլորը հեռակա հաղորդակցության, այսինքն՝ տարբեր տեսակի տեղեկատվության փոխանակման հարթակներ են. տեքստային հաղորդագրություններ, երաժշտություն, լուսանկարներ և տեսանյութեր:
The most popular with the young people are social networking sites, such as Facebook, Twitter, Instagram, Vkontakte and so on. Самыми популярными среди молодежи являются социальные сети, так как Facebook, Twitter, Instagram, Vkontakte и другие. Երիտասարդների շրջանում ամենատարածվածը սոցիալական կայքերն են՝ «Ֆեյսբուքը», «Թվիթերը», «Ինստագրամ»-ը, «Վկոնտակտե»-ն և այլն։
On the one hand, a social network is a very convenient tool for a quick message exchange, searching for old friends and making new acquaintances, keeping important information and discussing pressing issues in groups, right in the comfort of one’s home. С одной стороны, социальная есть является очень удобным инструментом для быстрого обмена сообщениями, поиска старых друзей и новых знакомств, хранения важной информации и обсуждения актуальных проблем в группах, прямо не выходя из дома. Մի կողմից սոցիալական ցանցերը շատ հարմար գործիք են հաղորդագրությունների արագ փոխանակման, հին ընկերների որոնման և նոր մարդկանց հետ ծանոթության, կարևոր տեղեկատվության պահպանման, խմբերում հրատապ թեմաների քննարկման համար` սեփական տանը, հարմարավետության մեջ։
On the other hand, psychologists and psychiatrists of the world ring alarm bells: social networking addiction too often becomes the cause of serious mental and nervous disorders, such as depression, social isolation, autism, and even suicide attempts of teenagers and young people. С другой стороны, психологи и психиатры всего мира бьют тревогу: зависимость от социальных сетей слишком часто становится причиной серьезных психических и нервных расстройств, таких как депрессия, социальная изоляция, аутизм и даже попытки суицида у подростков и молодых людей. Մյուս կողմից ամբողջ աշխարհի հոգեբաններն ու հոգեբույժները տագնապի ահազանգ են հնչեցնում. սոցիալական ցանցերից կախվածությունը շատ հաճախ կարող է հոգեկան և նյարդային լուրջ խախտումների պատճառ դառնալ, ինչպիսիք են ընկճախտը, սոցիալական մեկուսացումը, աուտիզմը և նույնիսկ դեռահասների ու երիտասարդների ինքնասպանության փորձերը:
To my mind, social networking sites can be both useful and dangerous depending on who and how uses them. And I want to try to analyze their advantages and disadvantages.

 

На мой взгляд, социальные сети могут быть как полезными, так и опасными, в зависимости от того, кто и как их использует. И я хочу попытаться проанализировать их преимущества и недостатки.

 

Ըստ իս, սոցիալական ցանցերը կարող են լինել թե՛ օգտակար, թե՛ վտանգավոր, կախված այն բանից, թե ով և ինչպես է այն օգտագործում: Եվ ես փորձում եմ վերլուծել դրանց առավելություններն ու թերությունները:
First and foremost, social networking sites are very convenient for those who need to keep in touch with people living in different cities or different countries. Прежде всего, социальные сети очень удобны для тех, кому необходимо поддерживать связь с людьми, живущими в разных городах или странах. Առաջին հերթին սոցիալական ցանցերը շատ հարմար են այն մարդկանց համար, ում անհրաժեշտ է կապ հաստատել տարբեր քաղաքներում կամ տարբեր երկրներում ապրող մարդկանց հետ։
Using such a site you can quickly create a group chat, send necessary files to several people, share photos and videos, or even launch a videoconference. С помощью такого сайта можно быстро создать групповой чат, разослать нужные файлы нескольким людям, поделиться фотографиями или видеозаписями и даже запустить видеоконференцию. Նման կայքի օգնությամբ հնարավոր է խմբային զրուցարան (group chat) բացել, անհրաժեշտ ֆայլեր, նկարներ կամ տեսագրություններ ուղարկել որոշ մարդկանց, նույնիսկ տեսակոնֆերանս անցկացնել: Եվ այդ ամենը միանգամայն անվճար:
Social networks can become a great solution for people with disabilities or those who for some reason have to stay at home all the time. Социальные сети могут стать отличным решением для людей с ограниченными возможностями или для тех, кто по какой-либо причине вынуждены постоянно находиться дома. Սոցիալական ցանցերը կարող են հրաշալի լուծում դառնալ սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող մարդկանց համար կամ նրանց, ովքեր որևէ պատճառով ստիպված են անընդհատ տանը լինել:
In some situations they can completely substitute a real-life communication and help such people not to feel lonely or socially isolated. В некоторых ситуациях они могут полностью заменить живое общение и помочь таким людям не чувствовать себя одинокими и социально изолированными. Որոշ իրավիճակներում նրանք կարող են լիովին փոխարինել իրական շփմանը և օգնել նման մարդկանց, որպեսզի իրենց մենակ կամ հասարակությունից մեկուսացած չզգան:
Numerous special interest groups let them find friends and interesting dialogue partners. Многочисленные группы по интересам позволят им найти друзей и интересных собеседников.

 

Ըստ հետաքրքրությունների ստեղծված բազմաթիվ խմբերը օգնում են նրանց ընկերներ և հետաքրքիր զրուցակիցներ գտնել:
Sometimes social networking sites help to find really precious and useful information. Иногда социальные сети помогают найти действительно ценную и полезную информацию. Երբեմն սոցիալական ցանցերն ու կայքերն օգնում են ու իսկապես արժեքավոր ու օգտակար տեղեկատվություն գտնել։
In different groups people from all over the world discuss various issues, share their personal experiences, provide useful links, write comments and reviews for goods and services. В разных сообществах люди со всего мира обсуждают различные проблемы, делятся личным опытом, дают полезные ссылки, пишут комментарии и отзывы на товары и услуги. Ամբողջ աշխարհից մարդիկ տարբեր խմբերում քննարկում են բազմազան խնդիրներ, պատմում են սեփական փորձի մասին, օգտակար հումներ են տալիս, մեկնաբանություններ և կարծիքներ են գրում ապրանքների ու ծառայությունների մասին:
You in turn can ask any question and get answers from different people. Вы, в свою очередь, можете задать любой вопрос и получить ответы от разных людей. Դուք էլ ձեր հեթին կարող եք ցանկացած հարց տալ և տարբեր մարդկանցից պատասխան ստանալ:
Also social networks give a great opportunity to distribute any information within the shortest possible time. Также социальные сети дают прекрасную возможность распространить любую информацию в кратчайшие сроки. Սոցիալական ցանցերը նաև հսկայական հնարավորություն են տալիս կարճ ժամանակում տարածել ցանկացած տեղեկատվություն:
Many people today learn news from SNS. If something really important happened, the best way to inform people of this is to post the information in some popular Facebook groups.

 

Многие люди сегодня узнают новости из соцсетей. Если случилось что-то действительно важное, то лучший способ оповестить об этом людей – опубликовать эту информацию в нескольких популярных сообществах Facebook.

 

Շատ մարդիկ այսօր սոցիալական կայքերից են տեղեկանում նորությունների մասին: Եթե իսկապես կարևոր ինչ-որ բան է տեղի ունեցել, ապա մարդկանց այդ մասին տեղեկացնելու լավագույն միջոցը Ֆեյսբուքի մի քանի բազմամարդ խմբերում տարածելն է:
Finally, thanks to social networking sites, you will never lose information about your friends and other important people. Наконец, благодаря социальным сетям, вы никогда не потеряете информацию о своих друзьях и других важных людях. Վերջապես, սոցիալական ցանցերի շնորհիվ դուք երբեք չեք կորցնի ձեր ընկերների և այլ կարևոր մարդկանց մասին տեղեկությունները:
You don’t need to keep in mind their dates of birth and phone numbers any more. Вам больше не нужно держать в памяти даты их рождения и телефонные номера. Դուք այլևս կարիք չունենք հիշողության մեջ պահել նրանց ծննդյան օրերը կամ հեռախոսի համարները:
At any moment you can check up this information via your smartphone. В любой момент вы можете проверить эту информацию со своего смартфона. Ցանկացած պահի կարող եք ստուգել այդ տվյալները ձեր սմարթֆոնի օգնությամբ:
You will never lose your favorite films or music as well, because you can save them on your personal page with a single click of a mouse.

 

Также вы не потеряете любимые фильмы и музыку, поскольку их можно сохранить на своей личной странице одним щелчком мыши. Դուք նաև երբեք չեք կորցնի ձեր սիրելի ֆիլմերն ու երաժշտությունը, քանի որ մկնիկի մի փոքրիկ հպման օգնությամբ դրանք կարող եք պահել ձեր անձնական էջում:
This was one side of the coin. Unfortunately, there is another one, which is not so bright. Это была одна сторона медали. К сожалению, существует и другая, которая является не столь радужной. Սա մեդալի մի կողմն է: Ցավոք սրտի, կա նաև մեդալի մեկ այլ կողմ, որն այդքան էլ վարդագույն չի:
For a great number of children and teenagers social networks today have almost completely substituted real life. Для огромного количества детей и подростков социальные сети сегодня почти полностью заменили реальную жизнь. Մեծ թվով երեխաների ու դեռահասների համար սոցիալական ցանցերն այսօր լիովին փոխարինում են իրական կյանքին:
Some of them spend so much time online that the distinction between life and virtual reality for them becomes blurred. Некоторые из них проводят столько времени онлайн, что грань между жизнью и виртуальной реальностью для них становится размытой. Նրանցից ոմանք այնքան շատ ժամանակ են անցկացնում ցանցերում, որ կորցնում են իրականության զգացումը և նրանց համար գրեթե ջնջվում է սահմանը իրական և վիրտուալ կյանքերի միջև:
As a result, children suffer from the lack of live communication, though they even don’t realize it.

 

В результате дети страдают от недостатка живого общения, хотя сами даже не осознают этого.

 

Արդյունքում երեխաները կենդանի շփման անբավարարություն են ունենում, թեև նույնիսկ չեն գիտակցում դա:
It inevitably causes mental disorders, influences their health and spirits, and prevents their normal socialization. Это неизбежно вызывает психические расстройства, влияет на их здоровье и душевное состояние и мешает нормальной социализации. Դա անխուսափելիորեն հանգեցնում է հոգեկան խաթարումների, ազդում է նրանց առողջության և հոգեկան վիճակի վրա, ինչպես նաև խանգարում է նորմալ սոցիալականացմանը:
Another major problem associated with social networking sites is leakage of information. Другая крупная проблема, связанная с социальными сетями, — это утечка информации. Սոցիալական ցանցերի հետ առնչվող մյուս կարևոր խնդիրը տեղեկատվության արտահոսքն է:
Posting any personal information, you can never know for sure where it will reemerge. Публикуя любую личную информацию, вы никогда не можете знать, где она всплывет. Հրապարակելով որևէ անձնական տվյալ՝ երբեք հաստատ չեք իմանա, թե որտեղ այն կարող է հայտնվել:
Anyone can use your personal photos, and in most cases you cannot prevent it. Кто угодно может использовать ваши личные фотографии, и в большинстве случаев вы не сможете предотвратить это. Ինչ որ մեկը կարող է օգտագործել ձեր անձնական նկարները, և հիմնականում դուք չեք կարող կանխել դա:
Even if you think that your personal page is protected with a safe password, you are mistaken, because good hackers can break at one stroke.

 

Даже если вы думаете, что ваша страничка защищена надежным паролем, вы ошибаетесь, так как хорошие хакеры взломают ее в два счета.

 

Նույնիսկ եթե կարծում եք, որ ձեր էջը պաշտպանված է ապահով գաղտնաբառով, սխալվում եք, քանի որ լավ հակերները միանգամից կարող են կոտրել այն:
Moreover, apart from useful content, any social network contains tons of useless, hazardous and dangerous information, which is easily accessible to children. Более того, кроме полезного контента, любая социальная сеть содержит тонны бесполезной, вредной и опасной информации, которая легкодоступна для детей. Ավելին, օգտակար բովանդակությունից բացի ցանկացած սոցիալական ցանցում տոննաներով անպիտան, վտանգավոր և վնասակար տեղեկատվություն կա, որը հեշտությամբ հասանելի է նաև երեխաներին:
Violence, erotic, propaganda of drugs and other forbidden content is regularly deleted by moderators, but it appears again too quickly for them to cope with it. Насилие, эротика, пропаганда наркотиков и прочий запрещенный контент регулярно удаляется модераторами, но появляется снова слишком быстро, чтобы они успевали с ним справляться. Բռնություն, էրոտիկա, թմրանյութերի քարոզ և այլ արգելված բովանդակություն է կանոնավոր ջնջվում մոդերատորների կողմից, բայց դրանք իսկույն այնքան արագ են կրկին հայտնվում, որ դժվար է լինում դրանց հարցերը լուծելը:
So, summing it up, I’d like to say that social networking sites could be rather useful if all the people used them for their intended purpose – for communicating, searching for friends and sharing information with them. Таким образом, подводя итог, я бы хотела сказать, что социальные сети могли бы быть весьма полезными, если бы все люди использовали их по прямому назначению – для общения, поиска друзей и обмена информацией с ними. Այսպիսով, ամփոփելով կցանկանայի ասել, որ սոցիալական ցանցերը կարող էին ավելի օգտակար լինել, եթե բոլորն օգտագործեին դրանք նախատեսված նպատակի համար` շփման, ընկերների որոնման և նրանց հետ տեղեկատվության փոխանակման:
Also, to my mind, caring parents should limit their children’s access to social media, and regularly check up their actions on the Internet.

 

Также, на мой взгляд, заботливые родители должны ограничивать доступ своих детей к социальным сетям и регулярно проверять их действия в интернете.

 

Բացի այդ, ըստ իս, հոգատար ծնողները պետք է սահմանափակեն իրենց երեխաների մուտքը սոցիալական ցանցեր և պարբերաբար ստուգեն, թե ինչ են անում նրանք Համացանցում:
Otherwise, social networks can make a real harm to children’s and teenagers’ minds. В противном случае, социальные сети могут нанести ощутимый ущерб психике детей и подростков. Հակառակ դեպքում սոցիալական ցանցերը կարող են զգալի վնաս տալ երեխաների և դեռահասների հոգեբանությանը:

 

Рубрика: Դիպլոմային | Оставить комментарий

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ — Հավելված

Հեռահաղորդակցությանն առնչվող
հասկացությունների, եզրույթների և արտահայտությունների
ԱՆԳԼԵՐԵՆ-ՈՒՍԵՐԵՆ-ՀԱՅԵՐԵՆ ԲԱՌԱՐԱՆ
deeply integrated прочно вошли հիմնովին ինտեգրվել է
everyday lives ежедневная жизнь առօրյա կյանք
concept понятие գաղափար, հասկացություն
social media социальные медиа Սոցիալական մեդիա
blogs блоги բլոգ-բլոգներ
live journals ЖЖ էլեկտրոնային ամսագրեր
forums форумы ֆորումներ
chats чаты զրուցարաններ
dating sites сайты знакомств ծանոթությունների կայքեր
social networking sites (SNS) социальные сети սոցիալական ցանցեր
platform платформ հարթակ
remote communication удаленное общение հեռահաղորդակցություն
for people’s remote communication для удаленного общения людей մարդկանց հեռակա հաղորդակցության համար
exchange of different types of information обмен различного вида информацией տարբեր տեսակի տեղեկատ­վության փոխանակում
text messages, текстовые сообщения, տեքստային հաղորդագրու­թյուններ
photo and video content фото и видео контент լուսանկարներ և տեսանյութեր
Essentially По сути Ըստ էության
social networking sites социальные сети սոցիալական կայքեր
most popular самые популярные ամենատարածված
convenient tool удобный инструмент հարմար գործիք
making new acquaintances завесит новые знакомства նոր ծանոթություններ հաստատել
right in the comfort of one’s home прямо не выходя из дома սեփական տան հարմարավետության մեջ
searching for old friends поиска старых друзей հին ընկերների որոնում
keeping important information хранения важной информации կարևոր տեղեկատվության պահպանում
discussing in groups обсуждения в группах քննարկում խմբերում
pressing issues актуальные проблемы հրատապ թեմաներ
ring alarm bells бить тревогу տագնապ/ահազանգ հնչեցնել
psychologist психолог հոգեբան
psychiatrist психиатр հոգեբույժ
teenagers and young people подростки и молодые люди դեռահասներ և երիտասարդներ
social networking addiction зависимость от социальных сетей սոցիալական ցանցերից կախվածություն
cause of serious disorders причина серьезных расстройств լուրջ խախտումների պատճառ
serious mental and nervous disorders психические и нервные расстройства հոգեկան և նյարդային խախտումներ
depression депрессия ընկճախտ
social isolation социальная изоляция սոցիալական մեկուսացում
autism аутизм աուտիզմ
suicide attempts попытки суицида ինքնասպանության փորձեր
social networking sites can be both useful and dangerous социальные сети могут быть как полезными, так и опасными սոցիալական ցանցերը կարող են լինել թե՛օգտակար, թե՛ վտանգավոր
advantages and disadvantages преимущества и недостатки առավելություններ ու թերություններ
very convenient очень удобны շատ հարմար են
social networking sites are very convenient социальные сети очень удобны սոցիալական ցանցերը շատ հարմար են
to keep in touch with people living in different cities or different countries. поддерживать связь с людьми, живущими в разных городах или странах կապ հաստատել տարբեր քաղաքներում կամ երկրներում ապրող մարդկանց հետ
group chat / create a group chat групповой чат / создать групповой чат խմբային զրուցարան /  խմբային զրուցարան բացել
send necessary files разослать нужные файлы անհրաժեշտ ֆայլեր ուղարկել
share / share photos and videos поделиться фотографиями или видеозаписями и նկարներ կամ տեսագրություններ ուղարկել/փոխանակել
launch a videoconference запустить видеоконференцию տեսակոնֆերանս սկսել
great solution отличное решение հրաշալի լուծում
disabilities / people with disabilities ограниченные возможности/
люди с ограниченными возможностями
սահմանափակ հնարավորու­թյուններ ունեցող մարդիկ
socially isolated /

feel  socially isolated

социально изолированный / чувствовать социально изолированными հասարակությունից մեկուսացած / հասարակությունից մեկուսացած զգալ
situations ситуация իրավիճակ
substitute /
substitute a real-life
заменить  /
заменить живое общение
փոխարինել /
փոխարինել իրական շփումը
feel lonely чувствовать себя одиноким իրեն մենակ զգալ
special interest groups группы по интересам ըստ հետաքրքրությունների խմբեր
interesting dialogue partners интересные собеседники հետաքրքիր զրուցակիցներ
precious and useful information. ценную и полезную информацию արժեքավոր ու օգտակար տեղեկատվություն
different groups разные группы, сообщества տարբեր խմբեր
discussing various issues обсуждать различные проблемы բազմազան խնդիրներ քննարկել
share their personal experiences делиться личным опытом պատմат սեփական փորձի մասին

փորձի փոխանակում կատարել

provide useful links дать полезные ссылки օգտակար հումներ տալ
write comments and reviews писать  комментарии и отзывы մեկնաբանություններ և կարծիքներ գրել
goods and services товары и услуги ապրանքներ և ծառայություններ
in your turn в свою очередь ձեր հեթին / իր հերթին
ask any question задать любой вопрос ցանկացած հարց տալ
get answers получить ответы պատասխան ստանալ
distribute any information распространить любую информацию տարածել ցանկացած տեղեկատվություն
opportunity /

give a great opportunity

возможность /дать прекрасную возможность հնարավորություն /մեծ, հրաշալի հնարավորություն տալ
distribute any information распространить любую информацию տարածել ցանկացած տեղեկատվություն
within the shortest possible time в возможео кратчайшие сроки հնարավորինս կարճ ժամանակում
something really important что-то действительно важное իսկապես կարևոր ինչ-որ բան
the best way to inform people of this лучший способ оповестить об этом людей մարդկանց այդ մասին տեղեկացնելու լավագույն միջոցը
popular Facebook groups. популярных сообществах Facebook Ֆեյսբուքի (Դիմագրքի) բազմամարդ խմբեր
thanks to social networking sites благодаря социальным сетям սոցիալական ցանցերի շնորհիվ
lose information потерять информацию կորցնել տեղեկությունները, տվյալները
important people. важные люди. կարևոր մարդիկ
keep in mind держать в памяти հիշողության մեջ պահել
check up information проверить информацию ստուգել տվյալները
single click of a mouse одним щелчком мыши մկնիկի մի փոքրիկ հպումով
favorite films or music любимые фильмы и музыка սիրելի ֆիլմեր ո ւերաժշտություն
save something on your personal page сохранить на своей личной странице պահել ձեր անձնական էջում
one side of the coin одна сторона медали մեդալի մի կողմը
children and teenagers дети и подростки երեխաներ ու դեռահասներ
completely substituted real life полностью заменить реальную жизнь լիովին փոխարինում են իրական կյանքին
distinction becomes blurred грань становится размытой ջնջվում է սահմանը
distinction between life and virtual reality грань между жизнью и виртуальной реальностью սահմանը իրական և վիրտուալ կյանքերի միջև
spend so much time online проводят много времени այնքան շատ ժամանակ են անցկացնում
children suffer from дети страдают от երեխաները տառարում են
the lack of live communication недостатка живого общения իրական, կենդանի շփման պակաս. անբավարարություն
they don’t realize it сами не осознают этого իրենք չեն գիտակցում դա
inevitably неизбежно անխուսափելիորեն
mental disorders психические расстройства հոգեկան խաթարումներ
influences their health and spirits влияет на их здоровье и душевное состояние ազդում է նրանց առողջության և հոգեկան վիճակի վրա
prevents normal socialization. мешает нормальной социализации խանգարում է նորմալ սոցիալականացմանը
leakage of information утечка информации տեղեկատվության արտահոսք
major problem крупная проблема կարևոր խնդիր
personal information личная информация անձնական տվյալներ
where it will reemerge где она всплывет. որտեղ այն կարող է հայտնվել
in most cases в большинстве случаев մեծ մասամբ, հիմնականում
you cannot prevent it вы не сможете предотвратить это չեք կարող կանխել դա
personal page is protected ваша страничка защищена ձեր անձնական էջը պաշտպանված է
safe password надежный парол ապահով գաղտնաբառ
hacker / hackers can break it хакер / хакеры взломают հաքեր / հաքերները կարող են կոտրել այն
moreover более того ավելին
useful content полезнզый контент օգտակար բովանդակություն
useless information бесполезная информация ոչ պիտանի տեղեկատվություն
hazardous and dangerous information вреднпя и опасная информация վտանգավոր և վնասակար տեղեկատվություն
easily accessible легкодоступна հեշտությամբ հասանելի
violence насилие բռնություն
erotic эротика էրոտիկա
propaganda of drugs пропаганда наркотиков թմրանյութերի քարոզ
forbidden content запрещенный контент արգելված բովանդակություն
moderator модератор մոդերատոր
summing up подводить итог ամփոփել
intended purpose прямое назначение նախատեսված նպատակ
communication общение շփում
searching for friends поиск друзей ընկերների որոնում
sharing information обмен информации տեղեկատվության փոխանակում
to my mind на мой взгляд ըստ իս
caring parents заботливые родители հոգատար ծնողներ
limit children’s access to social media ограничивать доступ детей к социальным сетям ահմանափակել երեխաների մուտքը սոցիալական ցանցեր
otherwise в противном случае հակառակ դեպքում
social networks can make a real harm социальные сети могут нанести ощутимый ущерб սոցիալական ցանցերը կարող են զգալի վնաս տալ

Читать далее

Рубрика: Դիպլոմային | Оставить комментарий

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ — ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Պետրոսյան Ա. «Գործարար հաղորդակցություն»

Ֆինանսաբանկային Քոլեջ, Երևան 2003

127 էջ

 

Մ. Յու. Լալայան

Յու. Կ. Լալայան

«Գործավարության Հիմունքներ»

Երևանի Պետական Հումանիտար Քոլեջ. Երևան 2003

180 էջ

 

Աստվածատրյան Մ., Թերզյան Գ., Թորոսյան Ա., Շարխաթունյան Հ.,

«Տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը հանրակրթական դպրոցում»

Ուսումնական ձեռնարկ.- Երեւան, Ասողիկ, 2004.- 226էջ:

Կայքերը

Սոցիալական ցանցերը մեր կյանքում

Հեռուստատեսությունը դեռահասի ընկերն է, թե՞ թշնամին

Рубрика: Դիպլոմային | Оставить комментарий

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ — Եզրակացություն

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Դիպլոմային նախագծի վրա աշխատանքի, տեսական գրականության ուսումնասիրության և վերլուծության, գործնական աշխատանքի կատարման արդյունքում եկանք մի շարք եզրահանգումների.

  • Մարդը, որպես հասարակական էակ հաղորդակցության պահանջ ունի։ Դեռևս նախա­պատ­մական շրջանում, մարդիկ տիրապետել են նախ բանավոր խոսքին, այնուհետև տեղեկությունները տարածության ու ժամանակի մեջ հաղորդելու խնդիրը լուծեց գրերի գյուտը։
  • Մարդկային հասարակության զարգացմանը զուգընթաց մարդիկ կարիք ունեցան տեղեկություն­ները տարածության մեջ հաղորդել ավելի արագ և իրական ժամանակի մեջ։ Այսպես ծագեց հեռահաղոր­դակ­ցությունը։
  • 20-րդ դարում թվային տեխնոլոգիաների հայտնվելու շնորհիվ մեծացավ հաղորդակցության բոլոր տեսակների արագագործությունը, բարելավվեց տեղեկության հաղորդման որակը, տեղի ունեցավ տեղեկատվական հեղափոխություն։
  • Նոր տեխնոլոգիաները նաև հաղորդակցության, շփումների նոր մշակույթ են բերում, որոնք էլ նոր կանոններ ու ավանդույթներ են ձևավորում։ Այս նորությունները փոփոխություններ են բերում նաև գործարար շփման ու հաղորդակցության ոլորտում։ Աշխարհը դարձել է ավելի հաղորդակցվող,
  • Մեծացել է նաև օտար լեզուներ իմանալու անհրաժեշտությունը։ Մարդիկ այլևս չեն կարող հաջողության հասնել իրենց աշխատանքում և հասարակական հարաբերություններում առանց լեզուների իմացության, առանց թարգմանության և թարգմանիչների ծառայության։
Рубрика: Դիպլոմային | Оставить комментарий

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ — Բովանդակություն

ԳԼՈՒԽ 1. 

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԴԱՐՈՒՄ

1.1 Հաղորդակցության պատմությունից

1.2. Հեռահաղորդակցություն

1.3. Տեղեկատվական հեղափոխություն

1.4. Համացանց կամ ինտերնետ

1.5. Հաղորդակցության ժամանակակից միջոցներն ու դրանց

ԳԼՈՒԽ 2. 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՄ

2.1. Խոսքային և ոչ խոսքային հաղորդակցում

2.2. Հաղորդակցման գործընթացի կառուցվածքը և խոչընդոտները

2.3. Հաղորդակցություն և կոնֆլիկտներ.

2.3.1. Կոնֆլիկտների էությունը Читать далее

Рубрика: Դիպլոմային | Оставить комментарий